Treball de Fi de Màster

  • ECTS: 6 ECTS
  • Unitat temporal: C1, S2
  • Requisits previs: Cap

Documents del treball final de màster

Competències

El Teball fi de màster compendia la fomació adquirida a través dels ensenyaments del màster i reflexa les competències de les diferents matèries de que es compon el màster.

Sistemes d'avaluació

En l’avaluació del Treball Final de Màster es considerarà els següents apartats:
  • Defensa pública davant d’una comissió d’avaluació formada pel tutor/a del Treball Final de Màster i un altre professor/a. En aquesta presentació l’estudiant presentarà i defensarà el treball realitzat.
  • S'avaluarà mitjançant una rúbrica el disseny del treball, el treball escrit, les tutories, la presentació oral i el treball realitzat.
La defensa del TFM es farà en sessió pública, mitjançant l’exposició oral del seu contingut o de les línies principals del treball, durant un temps màxim de 20 minuts. Els membres de la comissió avaluadora podran plantejar a l’estudiant les qüestions que considerin oportunes relacionades amb el treball presentat. La comissió avaluadora del TFM, l'ha de compondre 2 professors/es doctors del Màster, designant entre ells un/a president/a i un/a secretari/a.

L'assignació de crèdits ECTS és orientativa i es poden donar variacions de fins un 20% segons les propostes d'activitat que desenvolupin els equips docents encarregats de la formació.

Activitats formatives

Seminaris de discussió i orientació per la realització del treball fi de màster.
Tutories individualitzades. 
Es tracta de la realització d'una proposta, del disseny d'un projecto, d'una actuació específica al centre on es realitzen les pràctiques. Tot això s'ha d'emmarcar en el reconeixement de la pluralitat i diversitat de centres, i dels diferents projectes i propostes que tenen dits centres.

L'assignació de crèdits ECTS és orientativa i es poden donar variacions de fins un 20% segons les propostes d'activitat que desenvolupin els equips docents encarregats de la formació.

Contingut

Proposta de projecte d'actuació específica al centre de pràctiques vinculat al projecte de centre. El seu contingut ha de vincular dos a més matèries, almenys una de les de formació bàsica, i ha d'integrar competències adquirides durant el màster.