Treball de Fi de Màster

[tribunals de defensa del TFM (juny 2024)]
[tribunals de defensa del TFM (setembre 2024)]

Informació general

  • ECTS: 6 ECTS
  • Requisits: La Normativa d’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges en els Graus i Màsters de la Universitat de Lleida (aprovada per Consell de Govern de 29 de juny de 2023) estableix que l’estudiant solament pot matricular-se del TFM quan es matriculi de tots els crèdits pendents per finalitzar la titulació.

Normativa

Documentació

Sistemes d'avaluació

En l’avaluació del Treball Final de Màster es considerarà els següents apartats:

  • Defensa pública davant d’una comissió d’avaluació formada pel tutor/a del Treball Final de Màster i un altre professor/a. En aquesta presentació l’estudiant presentarà i defensarà el treball realitzat.
  • S'avaluarà mitjançant una rúbrica el disseny del treball, el treball escrit, les tutories, la presentació oral i el treball realitzat.

La defensa del TFM es farà en sessió pública, mitjançant l’exposició oral del seu contingut o de les línies principals del treball, durant un temps màxim de 20 minuts. Els membres de la comissió avaluadora podran plantejar a l’estudiant les qüestions que considerin oportunes relacionades amb el treball presentat. La comissió avaluadora del TFM, l'ha de compondre 2 professors/es doctors del Màster, designant entre ells un/a president/a i un/a secretari/a. 

Rúbrica: