Accés

Perfil de l'estudiantat

Les titulacions prèvies considerades més idònies per a matricular-se al Màster en Psicopedagogia són les següents:

 • Graduat/a en Educació Infantil, en Educació Primària, en Pedagogia, en Psicologia, accés directe.
 • Titulacions  vinculades a la docència com grau d’Educació Social, de Treball Social, accés amb petits complements de formació.
 • Altres titulacions, accés amb complements de formació en funció de l’àmbit d’on provenen.

Requisits d’accés i criteris d’admissió per a futurs estudiants

Titulacions d'accés directe:

 • Graduats en Pedagogia i Psicologia
 • Graduats en Educació Infantil i Educació Primària

Titulacions AMB complements formatius:

 • Graduats en Educació Social i Treball Social
 • Altres titulats universitaris amb experiència professional acreditada en l'àmbit de la intervenció psicopedagògica
 • Estudiants amb titulacions superiors equivalents obtingudes en altres països.

Complements de formació:

 • Psicologia del desenvolupament
 • Teoria, història i contextos educatius
 • Atenció a la diversitat
 • Psicologia del desenvolupament (0-6)
 • Organització del espai escolar, materials i habilitats docents I
 • Psicologia de l’educació i del aprenentatge (0-6)
 • Estratègies didàctiques per a la educació inclusiva.
 • Psicobiologia del desenvolupament humà.
 • Psicologia de la personalitat
 • Avaluació psicològica
 • Avaluació i intervenció psicosocial.
 • Intervenció amb persones en risc d’exclusió social.

Reconeixement i convalidació d'assignatures

La comissió d'estudis del màster podrà reconèixer crèdits del màster en funció de l'experiència professional reconeguda i avaluada a través del balanç de competències o per acreditació de postgrau o per títols propis equivalents a postgraus fins a un màxim d'un 15% de la càrrega lectiva del màster:

 • Formació acadèmica: grau i/o màsters.
 • Expedient acadèmic.
 • Experiència professional relacionada amb el màster.
 • Nivell d'anglès.
 • Entrevista personal.