Objectius i competències

Objectius

 • Desenvolupar les capacitats i assegurar l'adquisició de les competències professionals considerades i definides com a necessàries per a l'organització i gestió d'equips i serveis d'atenció psicopedagògica.
 • Capacitar els professionals de la psicopedagogia en els processos d'avaluació, intervenció, orientació i assessorament en els diferents àmbits de l'educació formal i no formal.
 • Promoure competències professionals especialment orientades a la innovació psicoeducativa en els diferents àmbits de l'educació formal i no formal com una eina de transformació, canvi i millora social.

Competències

Relació de les Competències Específiques: coneixements, habilitats (saber i saber fer) que s'esperen dels postgraduats/ades.

 • Diagnosticar i avaluar les necessitats educatives de les persones, grups i organitzacions a partir de diferents metodologies, instruments i tècniques, considerant les singularitats del context en què es dóna l'activitat.
 • Assessorar i orientar els professionals de l'educació, així com els agents socioeducatius, en l'organització, el disseny, la implementació i l'avaluació de processos i experiències d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats.
 • Organitzar i gestionar serveis d'orientació i intervenció psicopedagògica per tal d'afavorir el desenvolupament personal i/o professional dels individus, potenciant la seva capacitat d'autoformació i la formació permanent.
 • Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes, serveis, polítiques i pràctiques socioeducatives, per tal de donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions i/o col·lectius específics.
 • Gestionar, liderar i dinamitzar equips afavorint el treball en xarxes col·laboratives amb els diferents agents i institucions socioeducatives.
 • Analitzar, interpretar i actuar de forma coherent amb les polítiques educatives derivades d'un context social dinàmic i en contínua evolució.
 • Motivar per a la innovació en la intervenció social i educativa, tenint en compte els resultats de la investigació en diferents àmbits.

Relació de les Competències Generals: treball en equip, comunicació, resolució de problemes, etc.

 • Integrar els coneixements i avenços de la psicopedagogia en la seva actuació professional, amb actitud reflexiva i crítica, prenent decisions a partir d'una anàlisi dels problemes, integrant coneixements i enfrontant-se a la complexitat derivada d'una informació incompleta.
 • Implicar-se en la pròpia formació permanent, reconeixent els aspectes crítics que han de millorar l'exercici de la professió, adquirint independència i autonomia com a aprenent i responsabilitzant-se del propi aprenentatge i del desenvolupament de les seves habilitats per a mantenir i incrementar la competència professional.
 • Prendre consciència de les seves creences i estereotips sobre la pròpia cultura i altres cultures o grups i de les seves implicacions sobre l'actuació professional, respectant les diferències individuals, socials i culturals.
 • Saber comunicar les seves decisions professionals (y conclusions), els coneixements i raons últimes que les fonamentem, tant a públics especialitzats com no especialitzats, d'una manera clara i adaptada a les seves necessitats.
 • Saber resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis o multidisciplinaris, així com generar processos d'innovació i canvi.
 • Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis de la cultura de la pau i dels valors democràtics.
 • Aplicar les TIC's en l'exercici professional.
 • Utilitzar una llengua estrangera.