Normativa de la titulació

 • ECTS: 14
 • Unitat temporal: C1, S1 i S2
 • Requisits: Cap

Documents de pràctiques

Centres de pràctiques

Competències

Respecte a l'orientació, exercitar-se en l'avaluació psicopedagògica, l'assesorament a altres professionales de l'educació, als estudiants i a les famílies.

Sistemes d'avaluació

L'assignació de crèdits ECTS és orientativa i poden donarse variacions de fins un 20% segons les propostes d'activitat que desenvolupen els equips docents encarregats de la formació.
 
Recau en els tutors que té assignats l’estudiant (el del centre i el de la universitat). Es donarà una única qualificació desprès d’aplicar criteris de valoració de l’activitat de l’estudiant al centre de pràctiques, de la carpeta d’aprenentatge i del document de síntesis del pràcticum. Per superar el Pràcticum cal obtenir una valoració positiva en:
 • L’informe d’avaluació del professorat tutor de la Universitat (50%).
 • L’informe d’avaluació del professorat tutor del centre (50%).
Les qualificacions del Pràcticum són numèriques de 1 a 10.

El tutor/a d’universitat assignarà la seva qualificació en base als indicadors especificats al dossier de pràctiques annex3.

El tutor d’universitat assigna la seva qualificació tenint en compte dos grans àmbits:
a) La qualitat de les produccions de l’estudiant en la carpeta d’aprenentatge (80% ). En aquestes produccions s’ha d’observar un alt grau de reflexió sobre l’actuació docent de l’estudiant.
b) La qualitat de la participació i aportació de l’estudiant en les sessions de tutoria en la Universitat (20%).

El tutor/a del centre de pràctiques avaluarà les competències professionals (tècnica, metodològica, participativa i personal) de l’alumne tal i com es presenten en dossier de pràctiques annex4.

Activitats formatives

Les activitats formatives de l’alumne durant tot el període de les pràctiques (140h al centre) ha de desenvolupar el pla de pràctiques acordat amb el tutor/a de centre.
 • Preparar les actuacions a realitzar.
 • Elaborar els materials necessaris per al desenvolupament de l’activitat en grups concrets, així com en la col·laboració amb el/la seu/va tutor/a en aquelles activitats que li siguin proposades.
 • Portar a terme les actuacions previstes.
 • Continuar participant en la vida de l'organització que l'acull i en aquelles activitats que s’acordi amb el tutor de centre.
 • Observar, recollir informació i analitzar l’activitat del psicopedagog, psicòleg o pedagog de l’organització.
A més, en el procés de pràctiques l’estudiant (210 h. de treball autònom) a generar documents que donen fe de l’aprenentatge mitjançant descripcions, l'anàlisi dels propis processos d’aprenentatge; transferències personals, professionals o acadèmiques relacionades amb les competències desenvolupades.

Aquest documents s’organitzen en 4 carpetes al campus virtual:
 • Carpeta de Recursos: descripció dels recursos que s’han utilitzat per preparar i realitzar la intervenció (bibliografia, ressenyes, resums, síntesis, mapes conceptuals, proves psicotècniques...).
 • Carpeta d’Evidències: diaris reflexius, notes de camp o de laboratori, graelles d’observació, gravacions de vídeos o d’àudio, fotografies...
 • Carpeta de Reflexió Personal: presentacions personals, narracions reflexives, objectius personals d’aprenentatge, pla de desenvolupament personal, biografia...
 • Document de Síntesi: Redacció de la síntesi final o memòria integradora de tots els aprenentatges realitzats durant els mesos de pràctiques.

Continguts

 • Característiques del centre de pràctiques.
 • Pla de formació continuada.
 • Paper professionalitzador del professor.
 • Els recursos per una actuació de qualitat: TICs, xarxes d'informació, etc.
 • Propostas innovadores per la millora del procés d'ensenyament i aprenenetatge.
 • La tutoria: professors, pares i alumnes.
 • Projectes de centre.
 • Autoevaluació de l'actuació com professional a un centre de pràctiques.
 • Pel cas de l'orientació psicopedagògica i professional:
 • Models i tècniques d'intervenció psicopedagògica.
 • Pla d'intervenció psicopedagògica.
 • Informe tècnic de la intervenció: seguiment i avaluació.