JANES CARULLA, JUDIT

Category: SENIOR LECTURER
Academic profile: Doctorate
Department: PSYCHOLOGY, SOCIOLOGY AND SOCIAL WORK
Email: judit.janes@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Master's Degree in Psychopedagogy 1 DIAGNOSTICS IN EDUCATION AND ANALYSIS OF SOCIO-EDUCATIONAL NEEDS
Master's Degree in Psychopedagogy 1 MASTER'S THESIS
Degree in Psychology 2 THE PSYCHOLOGY OF EDUCATION
Degree in Psychology 3 DIAGNOSIS IN EDUCATION
Degree in Psychology 3 INTERNSHIP I
Degree in Psychology 3 INTERNSHIP II
Degree in Psychology 4 INTERNSHIP III

Research

Research profile: Llengua i Educació
Research projects Start date End date Main researchers
Les actituds lingüístiques de l'alumnat d'origen immigrant a Catalunya 01/01/2004 31/12/2004 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Interdependencia lingüística y práctica educativa. Una integración necesaria en la explicación del desarrollo lingüístico del alumnado de origen inmigrante 01/01/2010 31/12/2012 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Las Actitudes Lingüísticas de los Escolares provenientes de la Inmigración. Un Instrumento de Integración Socioeducativa 01/01/2015 31/12/2018 ÁNGEL HUGUET CANALIS, CECILIO LAPRESTA REY
Aculturación y aculturación lingüística de los descendientes de migrados. Retos y potencialidades para el aprendizaje lingüístico y la inclusión lingüística y socioeducativa (PAALDESMI) 01/01/2018 31/12/2020 ÁNGEL HUGUET CANALIS, CECILIO LAPRESTA REY
Escola, llengua, identitat i cohesió social a la segarra 01/02/2008 30/09/2008 MARIA PAMPALONA ARMENGOL
Disseny del programa formatiu de la titulació de Mestre d'educació infantil per la seva adaptació i implementació als ECTS 01/10/2005 30/06/2006 MARIA DEL MAR MORENO MORENO
Aprendizaje servicio y prácticum: Una herramienta para la formación inicial de maestros en la Universidad de Lleida 01/12/2011 31/12/2012 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Avaluació del nivell i grau de vinculació al país d'acollida (I al d'Origen) dels escolars d'origen immigrant a Catalunya 03/02/2008 02/02/2009 CECILIO LAPRESTA REY
Desequilibrio entre lenguas y rendimiento escolar: el lenguanje como mediador del éxito académico en contextos bilíngües 10/10/1997 10/10/1999 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Anàlisi de l'efectivitat de tres models d'educació multilingüe.El cas de la Vall d'Aran 11/12/1998 10/12/2001 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Competencias lingüísticas y actitudes lingüísticas en contextos plurilingües. El caso de los escolares provenientes de la inmigración 15/10/2005 14/10/2008 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Anàlisi discursiu de les actituds lingüístiques de l'alumnat nouvingut a Catalunya. Una aproximació qualitativa 23/12/2005 22/12/2006 CECILIO LAPRESTA REY
El coneixement de la llengua de l'escola en els estudiants immigrants d'ESO. Una anàlisis d'algunes variables escolars i sociofamiliars 26/02/2006 25/02/2008 JOSÉ LUIS NAVARRO SIERRA
La utilització de wikis com a eina per a la construcció col·laborativa de coneixements disciplinars i el desenvolupament de competències profesionals. Disseny, implementació i avaluació d'una experièn 27/02/2012 26/02/2013 MA CONCEPCIO VENDRELL SERES
Relaciones entre la enseñanza de la lengua minoritaria y las actitudes lingüísticas de los escolares 28/12/2001 27/12/2004 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Thesis Year Direction
Les actituds lingüístiques de l'alumnat d'origen immigrant a Catalunya. Una anàlisi d'algunes variables de l'àmbit escolar i sociofamiliar 2006 Huguet Canalís, Àngel
Publications Year Authors Type
Plurilingualism within the global village: A comparative analysis of California and Catalonia attempts for linguistic equity 2021 Solsona, J.; Sansó, C.; Rodríguez, F.; Janés, J. Article d'investigació
The differentiated role of language knowledge and linguistic acculturation strategies in the configuration of occupational aspirations: the case of the descendants of migrants in Western Catalonia 2021 Lapresta Rey, C.; Janés, J.; Alarcón, A. Article d'investigació
Análisis comparativo de las actitudes lingüísticas del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la Franja de Aragón y Cataluña 2020 Sansó, C.; Huguet, A.; L Petreñas, C.; Ianos, A.; y Janés, J. Article d'investigació
Conclusions 2019 Petreñas, C.; Sansó, C.; Janés, J.; Caballé, E.; Torres, M.; Sáenz, I. Capítol de llibre d'investigació
Usos Lingüísticos y Formación en Lengua y Cultura de Origen. ¿Una Herramienta de Integración Socioeducativa? 2019 Cecilio Lapresta-Rey; Ester Caballé; Ángel Huguet; Judit Janés Article d'investigació
Opening perspectives from an integrated analysis: language attitudes, place of birth and self-identification 2018 Lapresta, C.; Huguet, Á.; Janés, J. Article d'investigació
Can language attitudes be improved? A longitudinal study of immigrant students in Catalonia (Spain) 2017 Ianos, A.; Huguet, Á.; Janés, J.; Lapresta, C Article d'investigació
Attitudinal patterns of secondary education students in Catalonia. The direct and moderator effects of origin 2017 Ianos, A.; Huguet, À.; Lapresta, C. Article d'investigació
Language attitudes in Catalan multilingual classrooms. Educational implications 2016 Madariaga, J. M.; Huguet, Á.; Janés, J. Article d'investigació
Les actituds lingüístiques: el cas dels joves de secundària de la comarca del Baix Cinca 2016 Sansó, C.; Huguet, Á.; Navarro, J. L.; Lapresta, C.; Janés, J.; Ianos, A. y Petreñas, C. Llibre d'investigació
Un estudio de las actitudes lingüísticas en los escolares de Cataluña 2014 Janés, J.; Ianos, A.; Poalelungi, C. i Gonzalez-Riaño, X.A. Article d'investigació
Un estudio de las actitudes lingüísticas en los escolares del Principado de Andorra 2014 Díaz-Torrent, J.M.; Huguet, Á.; Ianos, A. y Janés, J. Article d'investigació
Escuela e inmigración. Una revisión de estudios sobre el desarrollo de habilidades lingüísticas y procesos de interdependencia entre lenguas. 2013 Huguet, Á.; Janés, J. Article d'investigació
Immigration, languages and school in bilingual societies. Studies and reflections for educational practice. 2012 Huguet, Á.; Chireac, S.-M.; Ianos, A.; Janés, J.; Lapresta, C.; Navarro, J. L.; Sansó, C Capítol de llibre docent
Psicologia de l'Educació. Grau de Psicologia. Curs 2n. Setembre 2011 - setembre 2012. Elaboració de material docent penjat al Sakai. 2011 Janés, J. Apunts docents
Realitat i imatge: visions endogens I exògenes sobre la realitat identitària cultural I lingüística de la zona catalanoparlant d’Aragó i la diversitat cultural I lingüistica aragonesa. 2011 Lapresta, C., Huguet, A., Janés, J., Navarro, J.L., Chireac, S., Ianos, A. y Sansó, C. Llibre d'investigació
Inmigración, lengua y escuela en sociedades bilingües. Revisión de estudios 2011 Huguet, Á.; Chireac, S.-M.; Ianos, A.; Janés, J.; Lapresta, C.; Navarro, J.-L. y Sansó, C. Article docent
Processos Educatius, Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat (0-6) II. Setembre 2011 - setembre 2012. Elaboració de material docent penjat al Sakai. 2011 Janés, J. Apunts docents
Diagnòstic en Educació i Anàlisi de Necessitats Socioeducatives. Màster en Psicopedagogia. Setembre 2011 - setembre 2012. Elaboració de material docent penjat al Sakai. 2011 Janés, J. Apunts docents
Educación Plurilingüe e Intercultural. Màster de Llengües Aplicades. Setembre 2011 - setembre 2012. Elaboració de material docent penjat al Sakai 2011 Janés, J. Apunts docents
Infants immigrants en societats bilingües. Les actituds envers les llengües dels escolars nouvinguts a Catalunya. 2011 Huguet, Á.; Janés, J. y Chireac, S.-M. Capítol de llibre d'investigació
Pautas identificatorias de los escolares descendientes de la inmigración en Cataluña. La situación latinoamericana 2011 Lapresta C, Chireac S, Janés J. Capítol de llibre d'investigació
Las actitudes lingüísticas de los jóvenes descendientes de la inmigración en Cataluña. El caso de los escolares latinoamericanos 2011 Janés J, Ianos A, Lapresta C. Capítol de llibre d'investigació
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat I. Setembre 2010 - Setembre 2011. Elaboració de material docent penjat al Sakai. 2010 Janés, J. Apunts docents
Educación Plurilingüe e Intercultural. Setembre 2010 - setembre 2011. Elaboració de material docent penjat al Sakai 2010 Janés, J. Apunts docents
Processos Educatius, Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat (0-6) II. Setembre 2010 - setembre 2011. Elaboració de material docent penjat al Sakai. 2010 Janés, J. Apunts docents
Actitudes lingüisticas, escuela e inmigración: los escolares ante la diversidad lingüística y cultural 2010 Lapresta, C.; Chireac, S.-M.; Huguet, Á; Janés, J; Navarro, J.L.; Querol, M. y Sansó, C. Llibre d'investigació
Google Docs, ADP materials educatius 09-10 2010 Sanuy, J; Janes, J; Sanso, P; Guijosa, A; Carrera, X Pàgina web docent
Análisis discursivo de las actitudes lingüísticas de los escolares de origen inmigrante en Cataluña 2010 Lapresta, C.; Huguet, Á. y Janés, C. Article d'investigació
Educación Plurilingüe e Intercultural. Setembre 2009-Setembre 2010. Elaboració de material docent penjat al Sakay. 2009 Janés, J. Apunts docents
AVALUACIÓ DEL NIVELL I GRAU DE VINCULACIÓ AL PAÍS D'ACOLLIDA (I AL D'ORIGEN) DELS ESCOLARS D'ORIGEN INMIGRANT A CATALUNYA 2009 Cecilio Lapresta Rey, Àngel Huguet Canalís, José Luis Navarro Sierra, Judit Janés Carulla, Silvia Chireac, Mònica Querol Coronado, Clara Sansó Galiay, Jose Mª Madariaga Orbea, Xosé Antón González Riañ Informes de recerca
Actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. Los escolares ante la diversidad lingüística y cultural. 2009 Lapresta, C., Huguet, A., Janés, J., Navarro J.L., Chireac, S., Querol, M., Sansó, C. Capítol de llibre d'investigació
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat I. Febrer - Setembre 2010. Elaboració de material docent penjat al Sakay. 2009 Janés, J. Apunts docents
El coneixement de la llengua de l’escola en l’alumnat immigrant d’ESO. Una anàlisi d’algunes variables escolars i sociofamiliars 2009 Navarro JL, Huguet A, Lapresta C, Janés J, Chireac S, Querol M, Sansó, C. Capítol de llibre d'investigació
Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en Edat Escolar II. Setembre 2009-Setembre 2010. Elaboració de material docent penjat al Sakay. 2009 Janés, J. Apunts docents
Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en Edat Escolar II. Setembre 2008-Setembre 2009. Elaboració de material docent penjat al Sakay. 2008 Janés, J. Apunts docents
El coneixement de la llengua de l'escola en els estudiants immigrants d'ESO. Una anàlisi d'algunes variables escolars i sociofamiliars 2008 Navarro, J. L. (dir.); Huguet, Á.; Biscarri, J.; Jové, G.; Lapresta, C.; Janés, J.; Broc, M. Á.; Chireac, S.; Querol, M.; Cano, S.; Sansó, C. Document científic-tècnic
Anàlisi discursiva de les actituds lingüístiques de l’alumnat nouvingut a Catalunya. Una aproximació qualitativa. 2008 Lapresta C, Huguet Á, Janés J Capítol de llibre d'investigació
Mother tongue as a determining variable in language attitudes. The case of immigrant Latin American students in Spain 2008 Huguet Á, Janés J, Chireac S. Article d'investigació
Una aproximació a les actituds envers el català i el castellà de l'alumnat nouvingut a Catalunya. 2008 Janés, J.; Huguet, Á. & Querol, M. Capítol de llibre d'investigació
Actitudes lingüísticas del alumnado en contextos plurilingües y pluriculturales. El caso de Cataluña. 2008 Lapresta C, Huguet Á, Janés J, Querol M. Capítol de llibre d'investigació
El coneixement de la llengua de l'escola en els estudiants immigrants d'ESO. Una anàlisi d'algunes variables escolars i sociofamiliars 2008 Navarro, J. L. (dir.); Huguet, Á.; Biscarri, J.; Jové, G.; Lapresta, C.; Janés, J.; Broc, M. Á.; Chireac, S.; Querol, M.; Cano, S. y Sansó, C. Informes de recerca
Actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. Los escolares ante la diversidad lingüística y cultural. 2008 Lapresta, C. (dir.); Chireac, S.-M.; Huguet, Á.; Janés, J.; Querol, M.; Navarro, J. L. y Sansó, C. Informes de recerca
Actitudes hacia la lengua materna y la del país de acogida por parte de los escolares inmigrantes. Su relación con la competencia lingüística en la lengua de la escuela 2008 Navarro J.L, Huguet A., Janés J. Article d'investigació
Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II. Febrer-Setembre 2009. Elaboració de material docent penjat al Sakay. 2008 Janés, J. Apunts docents
La educación bilingüe. ¿Una respuesta al Aragón trilingüe? 2008 Huguet Á, Chireac S, Janés J, Lapresta C, Navarro JL, Querol M, Sansó C. Article d'investigació
Joventut, educació i mercat laboral: Una anàlisi comparativa de les expectatives laborals i educatives dels joves autòctons i immigrants 2007 Lapresta C, Allepuz R, Biscarri J, Chireac S, Garreta J, Huguet Á, Janés J, Llevot N, Molina F, Navarro JL, Querol M. Informes de recerca
La adquisición del castellano por los escolares inmigrantes. El papel del tiempo de estancia y la lengua familiar 2007 Huguet Á, Navarro J. L, Janés J Article d'investigació
Joventut, educació i mercat laboral: Una anàlisi comparativa de les expectatives laborals i educatives dels joves autòctons i immigrants. 2007 Lapresta, C. (dir.); Allepuz, R.; Biscarri, J.; Chireac, S.; Garreta, J.; Huguet, Á.; Janés, J.; Llevot, N.; Molina, F.; Navarro, J.L. y Querol, M. Informes de recerca
Anàlisi discursiu de les actituds lingüístiques de l'alumnat nouvingut a Catalunya. Una aproximació qualitativa. 2007 Lapresta, C. (dir.); Huguet, Á; Janés, J.; Navarro, J. L.; Querol, M.; Chireac, S.; Biscarri, J. Roig, E.; Cosculluela, B.; Calvera, R. y Companys, J. Informes de recerca
Realitat i Imatge: visions endògenes i exògenes sobre la realitat identitària, cultural i lingüística de la zona catalanoparlant d'Aragò i la diversitat cultural i lingüística aragonesa 2006 Lapresta, C., Huguet, Á., Janés, J., Navarro, J.L. Informes de recerca
Comparación del conocimiento lingüístico entre los escolares de la província de Lleida y los escolares de la franja oriental de Aragón. 2005 Janés, J.; Huguet, À. Monné, S. Acta congrés
Niños inmigrantes en sociedades bilingües. Las actitudes ante las lenguas por parte de los escolares recién llegados a Cataluña 2005 Janés J, Huguet Á Article d'investigació
Alumnat nouvingut versus alumnat autòcton: Les actituds vers el cátala i el castellà de l’alumnat nouvingut al Sistema Educatiu de Catalunya 2005 Huguet, À. (dir); Auqué, A.; Biscarri, J.; Cosculluela, B.; Ibarbia, I.; Janés, J.; Molina, F.; Navarro, J.L.; Perera, S.; Roig, E. i Serra, J.M. Document científic-tècnic
Lenguas en contacto y actitudes lingüísticas: el futuro del trilingüismo visto por los escolares de Aragón 2005 Huguet, Á. (dir.); Janés, J. ; Navarro, J. L. y Serra, J. M. Document científic-tècnic
Usos del aragonés en el Aragón aragonesoparlante. 2005 Lapresta C, Huguet Á, Janés J. Article d'investigació
Una aproximación a las actitudes lingüísticas del alumnado autóctono e inmigrante en Euskadi y Cataluña 2005 Rojo V, Huguet A, Janés J. Article d'investigació
Lenguas en presencia y actitudes lingüísticas: el futuro del trilingüísmo visto por los escolares de la provincia de Huesca 2005 Huguet, Á; Navarro, J.L.; Lapresta, C. y Janés, J. Informes de recerca
Les actituds lingüístiques dels escolars d'origen immigrant a Catalunya 2005 Janés J, Huguet A, Lapresta C. Editor actes congrés
Las lenguas en la escuela II.Conclusiones de la 2.ª Jornada. 2004 Janés, J.; Navarro, J.L. & Lapresta, C. Capítol de llibre d'investigació
Las lenguas en la escuela aragonesa I. Conclusiones a la 1ª Jornada 2004 Lapresta, C., Huguet, A., Janés, J. Capítol de llibre d'investigació
Coneixement lingüístic dels escolars de la provincia de Lleida vs. Coneixement lingüístic dels escolars de la Franja Oriental d’Aragó 2003 Janés, J.; Huguet, Á. & Monné, A. Capítol de llibre d'investigació
El asturiano en Asturias y el catalán en Aragón. Aportaciones de un estudio paralelo para el análisis del desarrollo de las actitudes lingüísticas en contextos escolares bilingües. 2002 Huguet, Á.; Janés, J.; Lapresta, C. & Monné. A Capítol de llibre d'investigació
Ésser aranès: una anàlisi dels trets identitaris de la població de la Vall 2002 Huguet, A., Lapresta, C., Janés, J., Serra, JMª., Suïls, J. Document científic-tècnic
Educación y Bilingüismo: mediadores lingüísticos del rendimiento matemático en escolares bilingües de C.I. bajo 2000 Huguet Á, Janés J. Article d'investigació
Desequilibrio entre lenguas y rendimiento escolar. El lenguaje como mediador del éxito académico en contextos bilingües. 2000 Huguet, Á. (dir.); Arrieta, J.J.; Atienza, J.L.; Castro, M.L.; González-Riaño, X.A.; Huguet, A.M.; Janés, J.; Mateo, M.L.; Navarro, J.L.; Pifarré, M.; San Fabián, J.L. & Sanuy, J. Document científic-tècnic
Identitat, actituds e possibilitats de promocion dera lengua 2000 Suïls J, Huguet A, Janés J, Llurda E Article d'investigació
Les actituds lingüístiques en els escolars de la frontera catalanoaragonesa 2000 Huguet A, Suïls J, Janés J Article d'investigació
Lenguaje y éxito escolar en bilingües: un caso de desequilibrio entre lenguas en contacto 2000 Huguet A, Janés J, Suïls J. Capítol de llibre d'investigació
Coneixement i ús de l’occità a la Vall d’Aran (1984-2000). Estudi Sociolingüistic. 2000 Huguet A, Lapresta C, Janés J, Serra JM, Suïls J Document científic-tècnic
Nuevas perspectivas para una educación bilingüe en el Aragón catalanófono 2000 Janés J, Huguet Á Article d'investigació
Lenguaje y éxito escolar en bilingües: un caso de desequilibrio entre lenguas en contacto. 2000 A.Huguet, J.Janés, J.Suïls Capítol de llibre d'investigació